Thursday, 18 October 2012

Penggunaan Kata Adjektif dalam Penulisan (Darjah 3 dan 4)

Tatabahasa : Kata Adjketif
Nota
 
Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu
kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya.
1.       Kata adjektif juga dikenal sebagai kata sifat.
A. Jenis-jenis kata Adjektif
3.       Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan sebagainya yang bertugas sebagai penguat.
Contohnya; sangat cantik, amat rajin, paling tinggi, dan sebagainya.

1. Adjektif Jati
          Ia menerangkan sifat atau rupa yang jati.
          Contoh
          Buku itu berwarna biru.
          Budak kurus itu kawan saya.
2. Ajdektif Bilangan atau pecahan
          Ia menunjukkan bilangan atau pecahan.
          Contoh
          Ayah memiliki dua buah kereta.
          Saya membeli beberapa kuntum bunga.
3. Adjektif Tunjuk
          Ia menunjukkan “bagaimana” / “yang mana”
          contoh
          Baju ini mahal harganya.
          Perkara demikian jangan diulangi lagi.
4. Adjektif pencerai / pengasingan
          Ia menerangkan benda yang disifatkan itu dikira satu-satu atau selonggok-selonggok.
          Contoh
          Setiap pelajar mesti berdiplin.
          Ambil barang masing-masing.

2.       Kata adjektif ialah kata yang menerangkan
4.    Kata adjektif dapat dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut:
(a) menerangkan sifat keadaan seperti sihat dan cantik;
(b) menerangkan sifat warna seperti hitam dan hijau;
(c) menerangkan sifat ukuran seperti tebal dan besar;
(d) menerangkan sifat bentuk seperti lurus dan bujur;
(e) menerangkan sifat jarak seperti hampir dan jauh;
(f) menerangkan sifat waktu seperti lama dan awal;
(g) menerangkan sifat perasaan seperti
malu dan gembira;
(h) menerangkan sifat cara seperti lincah dan lambat;
(i) menerangkan
sifat pencaindera seperti masin dan harum.

B. Pangkat-pangkat Adjektif
1. Pangkat biasa
ia dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa.
Contoh
Baju dia cantik.
Buah betik itu manis.
2. Pangkat perbandingan
Ia merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang.
Contoh
Tenaganya sekuat Badang.
Buah jambu itu semanis gula.
3. Pangkat menyangat
Ia menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat, amat, benar-benar dan sebagainya.
Contoh
Cuaca hari ini sangat mendung.
Buah rambutan ini terlalu masak.
4. Pangkat penghabisan
Ia menerangkan adjektif paling satau penghabisan.
Contoh
Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia.
Menera KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia.
Kata Sendi
Kata sendi ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih
perkataan, frasa, atau ayat.

Tuesday, 16 October 2012LATIH TUBI TATABAHASA : KATA GANTI NAMA
KATA GANTI NAMA
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
1 .Ibu, duit _______ hilang,. kata Umair kepada ibunya.
A kita
B kami
C saya
D mereka

2 Darus dan Intan bersahabat karib. _______ tinggal sekampung.
A Dia
B Kita
C Kami
D Mereka

3 .Jika _______ ada masalah sila jumpa saya,. kata Cikgu Sarah kepada saya.
A mereka
B kamu
C kami
D dia

4 Salmi murid tahun enam. _______ berazam untuk mencapai 5A dalam UPSR.
A Dia
B Kami
C Awak
D Saya

5 Bangunan baru itu telah dirasmikan oleh _______.
A dia
B kami
C kamu
D beliau

6 Sebagai murid, _______ hendaklah belajar bersungguh-sungguh,. kata cikgu.
A dia
B kita
C kamu
D mereka

7 Mari kita ikut _______ ke perpustakaan,. kata Siti kepada Nurul.
A mereka
B awak
C saya
D kami
8 .Boleh _______ tumpang bertanya?. kata Suri dan Muna kepada pemuda itu.
A kamu
B awak
C kami
D saya

9 .Ampun _______ tuanku,. sembah Hang Tuah kepada raja.
A beta
B patik
C hamba
D baginda

10 .Jika ________ ada masa lapang, jemputlah ke rumah saya,. kata Ani kepada
kawan-kawannya.
A dia
B awak
C beliau
D kalian

11 .Nah, ambil wang _______!. kata emak sambil menghulurkan wang kepada
saya.
A itu
B ini
C sini
D situ

12 Ayah pergi ke Ipoh. Dia ada urusan di _______.
A itu
B sini
C sana
D mana

13 .Cuaca di _______ sungguh sejuk,. kata Sabri sambil menahan kesejukan.
A mana
B sini
C situ
D ini

14 .Jangan berkelakuan _______, tidak elok,. nasihat ibu kepada Zarina.
A begitu
B begini
C itu
D ini

15 Kalau tidak ada _______ masalah projek itu akan siap sebulan lagi.
A apa-apa
B bila-bila
C mana-mana
D siapa-siapa

16 Duduklah di _______ yang kausuka.
A mana
B siapa
C siapa-siapa
D mana-mana

17 Entah _______ yang disimpannya di dalam peti besi itu.
A bila-bila
B apa-apa
C siapa-siapa
D mana-mana

18 _______ pun tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan.
A Bila-bila
B Apa-apa
C Mana-mana
D Siapa-siapa

19 Jemputlah ke rumah saya _______ encik ada masa lapang.
A bila
B siapa
C bila-bila
D siapa-siapa

20 ._______lah ucapan daripada Guru Besar,. kata juruacara majlis.
A Ini
B Begini
C Begitu
D Demikian
Skema jawapan (Kata Ganti Nama)
1C 2D 3B 4A 5D
6C 7A 8C 9B 10D
11B 12C 13B 14A 15A
16D 17B 18D 19C 20D


Tatabahasa : Kata Ganti Nama Diri
Nota
 
1.
Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama manusia.
2.
Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada dua golongan, iaitu:
 
i.
Kata ganti nama diri
 
ii.
Kata ganti nama tunjuk
3.
Kata ganti nama diri terbahagi kepada:
 
i.
Kata ganti nama diri orang
 
ii.
Kata ganti nama diri tanya
4.
Kata ganti nama diri orang terbahagi kepada:
 
i.
Kata ganti nama diri pertama
 
ii.
Kata ganti nama diri kedua
 
iii.
Kata ganti nama diri ketiga
5.
Contoh: Kata ganti nama diri pertama : aku, saya, hamba, patik, beta, kami, kita, daku
Kata ganti nama diri kedua :  awak, engkau, anda, tuanku, kalian, kamu
Kata ganti nama diri ketiga :   dia, beliau, ia, baginda, mereka
6.
Kata ganti nama tunjuk ialah kata yang digunkan untuk menunjukkan manusia, haiwan, benda dan tempat.
 
Contoh:  ini, itu
7.
Kata ganti nama diri tanya ialah kata yang merujuk benda atau orang dalam bentuk tanya.
 
Contoh:  apa, siapa, mana
 

Tip
 Contoh Kesalahan Dalam Penggunaan Kata Ganti Nama:
1.   (a)  Banduan itu dikawal ketat oleh pihak penjara. Beliau terlibat
            dalam banyak kejadian jenayah. (salah)
      (b). Banduan itu dikawal ketat oleh pihak penjara. Dia terlibat 
            dalam banyak kejadian jenayah. (betul) 
              
Penjelasan : 
Kata ganti nama diri perlu disesuaikan dengan kedudukan seseorang. Kata ganti nama beliau digunakan untuk orang yang dihormati.
 
2.   (a)  “Kalian-kalian mesti bekerjasama dari sekarang,” kata
              Tuk Ali kepada anak-anak buahnya. (salah)
       (b). “Kalian mesti bekerjasama dari sekarang,” kata Tuk Ali               kepada anak-anak buahnya.   (betul)
 
Penjelasan :Kata ganti nama diri bentuk jamak tidak perlu digandakan.
 
3.   (a)   Tompok sangat manja. Ia suka menggesel-geselkan bulunya
              pada kaki  saya. (salah)
(b)  Tompok sangat manja. Tompok suka menggesel-geselkan
bulunya pada kaki  saya. (betul)
 
Penjelasan : 
Kata ganti nama diri tidak boleh digunakan untuk binatang dan benda.